Alena Androsik

mgr lic.

Alena Androsik, mgr lic. nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

Ur. 15 sierpnia 1989 r. w Mińsku na Białorusi jako jedyne dziecko Jaugiena i Łarysy. Ochrzczona w par. Sprawiedliwego Józefa Białoruskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Jest absolwentką „podziemnego” Białoruskiego Humanistycznego Liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku.

Po rocznym Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi w 2008 r. rozpoczęła studia z teologii na KUL. Tytuł magistra uzyskała w 2013 r. na podstawie pracy Misja Powiernika Pierścienia jako przykład realizacji powołania chrześcijańskiego. Studium teologicznomoralne na podstawie „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra H. Kieniewicza MIC. W tym samym roku ukończyła dwuletnie Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Teologii Moralnej KUL, na seminarium u ks. dr. hab. Sławomira Nowosada, prof. KUL. Przygotowuje rozprawę doktorską Wiara w Boga jako fundament chrześcijańskiego życia moralnego według ks. Leona Horoszki MIC (1911-1977). W 2015 r. uzyskała licencjat kanoniczny z nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

Od 2008 r. jest członkiem Koła Naukowego Teologów KUL, w tym pełniła funkcje sekretarza (X 2009 – VI 2011) i skarbnika (III 2014 – VI 2016). Współorganizator licznych konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów od maja 2017 r.

W latach 2008-2017 należała do międzynarodowej katolickiej Wspólnoty Emmanuel. Obecnie związana ze środowiskiem Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej w Lublinie.

Zainteresowania: teologia małżeństwa i rodziny, powołanie chrześcijańskie i cel ostateczny, kazuistyka, J.R.R. Tolkien, działalność pozarządowa.

Wygłoszone referaty (wybrane)

Od podziału do zjednoczenia. Na drodze do unii brzeskiej – I Ogólnopolska konferencja naukowa Iuvenes Errantes (KUL 28 XI 2016).

Wartość życia ludzkiego – Sympozjum z okazji X rocznicy śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego (KUL 18 X 2016).

„Dyrektorium homiletyczne” czytane przez teologa-moralistę – Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyrektorium homiletyczne” – rewolucja czy echo Soboru? (KUL 26 IV 2016).

Prawda, kłamstwo, albo…? Usprawiedliwione sytuacje mówienia nie-prawdy – 48. Tydzień Eklezjologiczny Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1) (KUL 21 IV 2016).

„Niech co dnia bierze pierścień swój i niech Mnie naśladuje”? Analiza porównawcza symboliki Jedynego Pierścienia i codziennego krzyża – Ogólnopolska konferencja naukowa …dzieło zasadniczo religijne i katolickie”? Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J.R.R. Tolkiena (KUL 01 III 2016).

Prawosławne spojrzenie na nierozerwalność małżeństwa – Ogólnopolski panel doktorancki Młodzi omylni (KUL 6 III 2015).

Jak wziąć ślub na Wschodzie, a jak na Zachodzie? Obrzędy małżeństwa w Kościele wschodnim i zachodnim – XI Lubelski Festiwal Nauki (22 IX 2014; współautor).

Postawy i gesty liturgiczne w liturgii obrządku łacińskiego – X Lubelski Festiwal Nauki (20 IX 2013; współautor).

„Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,14), czyli Adoracja dla opornych – IX Lubelski Festiwal Nauki (20 IX 2012).

„Dwa i pół Feuerbacha w pozycji łamanej”, czyli o postawach i gestach liturgicznych – IX Lubelski Festiwal Nauki (20 IX 2012; współautor).

Publikacje

Książki
A. Androsik, Misja Powiernika Pierścienia jako przykład realizacji powołania chrześcijańskiego. Studium teologicznomoralne na podstawie „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, Lublin: „Polihymnia” 2015.

Artykuły naukowe
A. Androsik, „Niech co dnia bierze pierścień swój i niech Mnie naśladuje”? Analiza porównawcza symboliki Jedynego Pierścienia i codziennego krzyża, w: Legendy uświęcone. Twórczość J.R.R. Tolkiena a chrześcijaństwo, red. A. Androsik, P. Gruszczyński, K. Rybarczyk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 143-155.
A. Androsik, Prawdomówność a szczególne sytuacje mówienia nieprawdy, w: Pokładamy nadzieję w Kościele, red. D. Mielnik, Lublin 2016, s. 208-218.
A. Androsik, Prawosławne spojrzenie na nierozerwalność małżeństwa, w: Pokładamy nadzieję w Kościele, red. D. Mielnik, Lublin 2016, s. 175-184.

Udział w redakcji
Legendy uświęcone. Twórczość J.R.R. Tolkiena a chrześcijaństwo, red. A. Androsik, P. Gruszczyński, K. Rybarczyk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.

Recenzje
Rec. Bernard G. Prusak, Parental Obligations and Bioethics: The Duities of Creator, New York: Routledge 2013. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 180-182.