Posted by admin

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Przewodniczący Stowarzyszenia
Teologów Moralistów
w Polsce

CZCIGODNY KSIĘŻE PROFESORZE
DROGI JUBILACIE
NASZ MISTRZU I KOLEGO!

Wśród wielu głosów wdzięczności i życzeń w czasie Jubileuszu ks. prof. dr. hab. Jana Kowalskiego, nie może zabraknąć słów polskich teologów moralistów. Przez ostatnie 50 lat mieli oni zaszczyt cieszyć się obecnością ks. prof. Jana Kowalskiego na niezliczonych zjazdach, słuchać jego doskonałych wykładów, dziękować za opiekę promotorską nad wieloma doktorantami. Ostatni raz gościliśmy Księdza Profesora na zjeździe Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Licheniu w czerwcu bieżącego roku.
Ksiądz Profesor należy do tego pokolenia teologów moralistów, które w drugiej połowie XX w. dokonało odnowy teologii moralnej w Polsce w duchu Soboru Watykańskiego II. Ich mistrzostwo polegało na tym, że tak samo byli zakorzenieni w przeszłości, jak i otwarci na przyszłość. Droga naukowa ks. profesora Jana Kowalskiego jest tego pięknym przykładem; doktorat napisał o Mikołaju z Mościsk, wybitnym teologu dominikańskim z XVI w., habilitację poświęcił poznaniu człowieka w Chrystusie, a jedną z późniejszych prac zatytułował: Współczesne wyzwania stawiane teologii moralnej.
Jubilat jest niezwykłym świadkiem rozwoju teologii moralnej w czasie ostatniego półwiecza. Jako uczeń ks. prof. Poplatka na KUL, miał świadomość konieczności otwarcia teologii moralnej na inne dziedziny teologii, ale także na współczesne nauki o człowieku. Dziękujemy Księdzu Profesorowi, że uczył nas wrażliwości na znaki czasu, czego dowodem jest Jego znaczący dorobek w dziedzinie bioetyki oraz wiele publikacji z teologii moralnej społecznej.
Jak wszyscy wielcy polscy moraliści, Ksiądz Profesor uczy nas twórczej obecności w Kościele. Dzięki temu polska teologia moralna po II wojnie światowej nie wyrzekła się ani roli służebnej wobec ludzi wierzących, ani też wrażliwości na zdanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Pewnie dlatego teologowie moraliści w Polsce często sprawowali funkcje wychowawcze w seminariach duchownych. Natomiast poprzez swoje publikacje przyczyniali się do obrony wartości i sumienia w czasach zideologizowanej moralności. Za bycie człowiekiem sumienia i wychowywanie ludzi sumienia dziękujemy Księdzu Profesorowi.
Dziękujemy za serdeczność i koleżeństwo, które umiało być tak samo precyzyjne w ocenie, jak cieple w uśmiechu; prawdziwe w każdym słowie i wierne w pamięci. Dlatego dzisiaj krąg gratulujących rozszerza się poza Częstochowę, Kraków, Wrocław i południową Polskę, gdzie Czcigodny Jubilat najczęściej wykładał, prowadził seminaria naukowe i wychowywał pokolenia studentów. Wszyscy polscy teologowie moraliści dziękują Bogu za Kapłana, który jest mistrzem w teologii i Teologa, który ani przez moment nie zapomniał o swoim kapłaństwie.
Niech Matka Boska Częstochowska wyprasza wiele łask.
Ad multos annos!

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski

Warszawa – Płock, 12 listopada 2009 r.