Konkurs

Regulamin

Wyróżnienia „Książka Teologicznomoralna Roku”

przyznawanego 

przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów 

1. Wyróżnienie „Książka Teologicznomoralna Roku” [dalej: Wyróżnienie] przyznawane jest corocznie przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów [dalej: STM]. 

2. Zarząd STM powołuje trzyosobową Kapitułę Wyróżnienia [dalej: Kapituła] oraz wyznacza jej przewodniczącego. Kadencja Kapituły upływa wraz z końcem kadencji zarządu. 

3. Do Wyróżnienia mogą zostać zgłoszone książki naukowe o tematyce teologicznomoralnej (monografie, prace zbiorowe, doktoraty, habilitacje,), wydane w roku poprzedzającym przyznanie Wyróżnienia.

4. Zgłoszenie odbywa się przez pisemne (listowne lub mailowe) zgłoszenie publikacji do przewodniczącego Kapituły. Zgłoszenia może dokonać każdy członek STM, z wyłączeniem członków Kapituły Wyróżnienia. Nominujący zawiadamia o fakcie nominacji także autora/redaktora nominowanej publikacji. 

5. Autor/redaktor powinien wysłać przewodniczącemu oraz członkom Kapituły po jednym egzemplarzu swojej książki. Nienadesłanie książki do członków Kapituły oznacza rezygnację z udziału w konkursie. Egzemplarze te nie podlegają zwrotowi. Wraz z książką autor/redaktor przesyła krótką jej prezentację (2-3 strony), wskazując na jej szczególne walory naukowe. Ostateczny termin zgłoszenia i nadsyłania egzemplarzy nominowanych książek zostanie każdorazowo podany do wiadomości członków STM. Warunkiem przeprowadzenia konkursu w danym roku jest zgłoszenie co najmniej trzech publikacji, wydanych w roku poprzedzającym.

6. Na zjeździe STM przewodniczący Kapituły (lub w razie jego nieobecności jeden z członków Kapituły) ogłasza decyzję o przyznaniu Wyróżnienia, dodając uzasadnienie. Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu wyróżnienia w danym roku.

7. Autor/redaktor wyróżnionej książki zostaje zwolniony z opłat za udział w zjeździe STM w roku wyróżnienia. Informacja o wyróżnieniu zostaje zamieszczona na stronie internetowej STM.

8. Tekst regulaminu został zatwierdzony przez Zarząd STM 18 grudnia 2014 r. 

9. Adresy członków Kapituły Wyróżnienia, powołanej na posiedzeniu Zarządu STM w dniu 12 stycznia 2019:

Przewodniczący:

Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

ul. Bernardyńska 3

31-069 Kraków

E-mail: jan.orzeszyna@upjp2.edu.pl

Członkowie:

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Teinert

ul. Kolegiacka 2

62-035 Kórnik

E-mail: zteinert@amu.edu.pl

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zadykowicz

ul. Jagodowa 7C/10

20-141 Lublin

E-mail: tadeuszz@kul.lublin.pl