Statut

 STATUT

STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Teologów Moralistów.

2. Stowarzyszenie Teologów Moralistów, nazwane dalej Stowarzyszeniem, ma charakter naukowy.

Artykuł 2

1. Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

1. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.

2. Zgodnie z kanonami 317 i 324 KPK opiekuna duchowego – asystenta zatwierdza przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

Artykuł 4

Stowarzyszenie posługuje się pieczątką z napisem: Stowarzyszenie Teologów Moralistów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Artykuł 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

     1) analiza działania człowieka w świecie i Kościele w świetle Objawienia Bożego;

     2) promocja teologii moralnej w środowiskach kościelnych i świeckich;

     3) organizowanie seminariów naukowych i sympozjów;

     4) integracja środowiska naukowego teologów moralistów;

     5) troska o dydaktykę teologii moralnej.

2. Cele te osiągane są w szczególności przez:

     1) dialog teologów moralistów z przedstawicielami innych dziedzin teologii oraz innych dyscyplin naukowych;

     2) dialog teologii z kulturą;

     3) współpracę z towarzystwami teologiczno-etycznymi, także z innych krajów;

     4) współpracę z instytucjami naukowymi i kościelnymi;

     5) wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji;

     6) przynajmniej raz w roku organizowaną sesję naukową.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Artykuł 6

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych.

Artykuł 7

Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu na piśmie wraz z pisemnym poparciem dwóch członków Stowarzyszenia. Zarząd decyduje o przyjęciu zainteresowanego i informuje go o tym w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia.

Artykuł 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być: osoby fizyczne – duchowne i świeckie, należące do Kościoła Rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych, w szczególności pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy ukończyli studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej lub nauk pokrewnych.

2. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Stowarzyszenia.

Artykuł 9

Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancje realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.

Artykuł 10

1. Członków honorowych powołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Mogą nimi być wybrane osoby szczególnie zasłużone dla polskiej teologii moralnej, teologowie oraz duchowni rzymskokatoliccy, także z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

2. Członek honorowy ma prawo do informacji o pracach Stowarzyszenia i otrzymywania publikacji Stowarzyszenia.

Artykuł 11

1. Członkowie zwyczajny:

     1) uczestniczą w pracach Stowarzyszenia;

     2) uzyskują informacje o pracach Stowarzyszenia;

     3) korzystają z oferowanych przez Stowarzyszenie możliwości dalszego rozwoju naukowego;

     4) biorą czynny udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym;

     5) posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

     1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

     2) płacenia składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Członkowstwo zwyczajne ustaje:

     1) z chwilą śmierci członka;

     2) gdy nie przestrzega postanowień Statutu oraz decyzji władz Stowarzyszenia lub w inny sposób działa na jego szkodę;

     3) gdy publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał wspólnotę kościelną, lub podlega ekskomunice [por. kan. 316, § 2 KPK].

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być przez Zarząd pozbawiony członkowstwa, gdy:

     1) nie uiszcza składek przez dwa kolejne lata;

     2) po pisemnej rezygnacji złożonej przez członka i przyjętej przez Zarząd;

     3) przez wykluczenie ze Stowarzyszenia z przyczyn określonych w Statucie.

5. Członek pozbawiony członkowstwa przez Zarząd posiada prawo odwołania się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Artykuł 12

Organami Stowarzyszenia są:

     1) Walne Zebranie;

     2) Zarząd;

     3) Komisja Rewizyjna.

Artykuł 13

Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, odbywa się przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby może być zwoływane częściej. Może się ono odbyć podczas dorocznej sesji naukowej Stowarzyszenia.

Artykuł 14

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając o tym pisemnie wszystkich członków zwyczajnych przynajmniej na miesiąc przed planowanym jego terminem. Zarząd wskazuje czas i miejsce Walnego Zebrania. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o Zebraniu członkowie mogą zgłaszać do Zarządu swoje wnioski. Zarząd przygotowuje program Zebrania.

Artykuł 15

1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu i wykonania budżetu oraz uchwala budżet na następny rok bezwzględną większością głosów uczestników.

2. Rok działalności Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia każdego roku.

3. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sekretarz sporządza sprawozdanie, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych przez Walne Zebranie uchwał.

Artykuł 16

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

     1) przewodniczącego;

     2) wiceprzewodniczącego;

     3) sekretarza–skarbnika;

     4) dwóch członków.

2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora.

3. Przewodniczącym Stowarzyszenia powinien być profesor lub doktor habilitowany, a wyjątkowo doktor, jeśli przemawiają za tym poważne racje.

Artykuł 17

1. Przewodniczący i Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio na trzy lata przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczący i wiceprzewodniczący nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

2. Zebraniu Wyborczemu przewodniczy osoba wybrana z grona nie kandydujących do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 18

1. Zarząd kieruje sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, w tym ustala wysokość składki członkowskiej.

2. Spotkania Zarządu odbywają się kilka razy w roku i są protokołowane.

3. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119, § 1-2 KPK.

Artykuł 19

1. W razie śmierci lub rezygnacji przewodniczącego przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący do najbliższego Walnego Zebrania.

2. W razie śmierci lub rezygnacji wiceprzewodniczącego lub sekretarza-skarbnika, przewodniczący powierza ich obowiązki innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

Artykuł 20

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:

     1) powiadamianie członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu;

     2) powiadamianie członków Stowarzyszenia o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu;

     3) prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Stowarzyszenia;

     4) przyjmowanie rocznych składek od członków Stowarzyszenia oraz innych wpływów;

     5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Stowarzyszenia, a także wydatków i wpływów.

Artykuł 21

Walne Zebranie lub Zarząd mogą powoływać zespoły robocze w celu rozwiązywania konkretnych kwestii teologicznych, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Artykuł 22

1. Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie.

2. Komisja ocenia zgodność działalności Zarządu ze Statutem i uchwala wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu albo wniosek o jego odwołanie w trakcie trwania kadencji.

ROZDZIAŁ V
OSOBOWOŚĆ PRAWNA I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Artykuł 23

Stowarzyszenie, do czasu dopełnienia formalności określonych w art. 24, nie posiada osobowości prawnej cywilnej, a tylko osobowość prawną kościelną i nie może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych. Posiada własny budżet pochodzący ze składek członków oraz innych wpływów.

Artykuł 24

1. Stowarzyszenie obok osobowości prawnej kościelnej może posiadać osobowość prawną cywilną. Decyzja, co do czasu i sposobu uzyskania osobowości prawnej cywilnej wymaga osobnej uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.

2. W przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej cywilnej może ono posiadać własny majątek. Do zarządzania tym majątkiem stosuje się w szczególności przepisy niniejszego rozdziału.

Artykuł 25

Stowarzyszenie posiada własne środki materialne pochodzące między innymi:

     1) ze składek członkowskich;

     2) z subwencji lub dotacji;

     3) z darowizn, spadków, zapisów, itp.

     4) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jego własność.

Artykuł 26

W dysponowaniu środkami materialnymi Stowarzyszenie wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 KPK oraz przestrzega innych przepisów, w szczególności kan. 1282, kan. 1284 § 1 i kan. 1290 KPK.

Artykuł 27

Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu przewodniczącego i sekretarza-skarbnika. Przewodniczacy i sekretarz-skarbnik mogą upoważnić swoich zastępców spośród członków Zarządu.

Artykuł 28

Przewodniczący zarządza funduszami Stowarzyszenia w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem:

1) jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i danym, w zakresie zwykłego zarządu oraz zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie;

2) reprezentuje Stowarzyszenie przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majatkiem są w szczególności: bez względu na wartość przedmiotu czynności – zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki, a także inne czynności, gdy wartość ich przedmiotu przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15.000 Euro – w szczególności zaciągnięcie kredytu i pożyczki. Na dokonanie tych czynności wymagana jest, pod rygorem nieważności, uchwała Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 29

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony w całości lub w części przez uchwałę Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych. Uchwała ta obowiązuje od chwili zatwierdzenia jej przez Konferencję Episkopatu Polski.

Artykuł 30

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do Statutu, przynajmniej na trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

Artykuł 31

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane:

     1) uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych. Uchwała ta winna być zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski;

     2) uchwałą Konferencji Episkopatu Polski w sytuacji, o której mówi kan. 326 § 1 KPK.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego dokumentację należy przekazać Sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

Artykuł 32

Statut Stowarzyszenia Teologów Moralistów został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 339. Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 13-14 marca 2007 roku, na mocy uchwały z dnia 14 marca 2007 roku, na czas określony – 3 lat.

Podczas 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Olsztynie-Fromborku, w dniach 18-20 czerwca 2010 roku, zatwierdzono Statut Stowarzyszenia Teologów Moralistów – na czas nieokreślony.