|

Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” (ks. dr Jacek Gniadek SVD)

Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” powstała w oparciu o tłumaczenie polskiej książki „Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły” (Warszawa, 2011).

Książka „Wobec in vitro” (publikacja zbiorowa)

Jest to podręcznik przeznaczony zarówno dla nauczycieli religii, jak też do wykorzystania w ramach grup formacyjnych i dyskusyjnych. Zawiera teksty naukowe, graficznie przystosowane do wykorzystania dydaktycznego, jak też konspekty lekcji i spotkań. Wśród autorów poszczególnych części znajdują się także członkowie Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Książka „Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt” (ks. dr Krzysztof Smykowski)

Nowa publikacja ks. dra Krzysztofa Smykowskiego pt. Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne. Książka podejmuje niezwykle aktualny problem, jakim są etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt.

Książka „Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła” (o. Artur Hącia OP)

Książka o. Artura Hąci, dominikanina i praktykującego lekarza przygotowującego się do uzyskania specjalizacji z psychiatrii, zatytułowana Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła podejmuje ważne zagadnienie teologicznomoralne, bardzo mało obecne w refleksji teologów. Autor analizuje różne płaszczyzny, na których ujawnia się posługa lekarza psychiatry, i wskazuje na uwarunkowania jego misji na tle historii oraz współczesnej komercjalizacji i medykalizacji służby zdrowia.

Książka „Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi” (o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap)

Niedawno ukazała się nowa publikacja o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap. pt. Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi. Zawarte w tym tomie rozważania podejmują temat formacji do posługi eklezjalnej w życiu konsekrowanym i kapłaństwie służebnym. Podstawowym zadaniem obu tych grup pracowników w winnicy Pańskiej jest nade wszystko świadectwo życia ewangelicznego przez naśladowanie Jezusa Chrystusa w Jego misji objawiania miłosiernej miłości Odwiecznego Ojca i udzielaniu światła Ducha Świętego. Ponieważ głównym narzędziem posługiwania osoby konsekrowanej i kapłana jest ich dojrzała osobowość, dlatego zadanie integralnej formacji musi być potraktowane priorytetowo.

Książka „Świadek Ewangelii Nadziei” (red. o. prof. Andrzej Derdziuk)

Niniejsza publikacja stanowi wyraz wdzięczności pracowników Instytutu Teologii Moralnej KUL, którzy poszukując sposobów zachowania pamięci o swym wieloletnim Dyrektorze, podjęli się zadania wydawania Dzieł wybranych ks. Nagórnego. Kolekcja liczy kilkanaście tomów wydawanych w Wydawnictwie KUL w Lublinie pod redakcją ks. dr hab. Krzysztofa Jeżyny i ks. prof. Jerzego Gocki SDB. By zachęcić do studiowania tych publikacji, zorganizowano specjalne sympozjum w dziesiątą rocznicę śmierci Profesora, podczas którego młodzi naukowcy podjęli trud opracowania poszczególnych działów jego twórczości teologicznej. Zawarte tu teksty są owocem lektury i zamyślenia nad poszczególnymi tomami Dzieł wybranych i mogą być pomocą w lepszym poznaniu dorobku naukowego ks. profesora Janusza Nagórnego.